Pracovní úraz

GET

/workinginjuries

Získá kolekci BO Pracovní úraz

GET

/workinginjuries/{id}

Získá konkrétní BO Pracovní úraz

POST

/workinginjuries

Vytvoří nový BO Pracovní úraz a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/workinginjuries/{id}

Provede aktualizaci BO Pracovní úraz a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/workinginjuries/{id}

Smaže BO Pracovní úraz na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AdequateQualification boolean

Kvalifikace pro výkon práce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BaseType integer

Základní typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BecauseOfBadPersonalProtection boolean

Špatná osobní ochrana, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BecauseOfFaultOfWorkingPlace boolean

Poruchou na pracovišti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BecauseOfHumanFactor boolean

Lidský faktor, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BecauseOfMalfunction boolean

Způsobeno poruchou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BecauseOfOthersReason boolean

Jiným činitelem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BecauseOfRulesViolation boolean

Porušení prac. zásad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BecauseOfUnderestimating boolean

Způsobeno neodhadnutým nebezpečím, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BeginOfShift string (10)

Začátek směny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CausedByCar boolean

Způsobeno dopravním prostředkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CausedByChemicalAgents boolean

Způsobeno chem. lát., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CausedByEngine boolean

Způsobeno hnacím strojem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CausedByFall boolean

Způsobeno pádem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CausedByFire boolean

Způsobeno ohněm, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CausedByMachine boolean

Způsobeno strojem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CausedByOtherReason boolean

Způsobeno jinou příčinou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CausedByPeopleOrAnimals boolean

Způsobeno lidmi nebo zvířaty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CausedByStuff boolean

Způsobeno materiálem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CausedByTool boolean

Způsobeno nástrojem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateOfInjury$DATE string

Datum a hodina úrazu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DescriptionOfBrokenRules string (0)

Popis porušených předpisů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DescriptionOfConditions string (0)

Popis okolností, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IndustryBranchCode string (10)

OKEČ (CZ-NACE), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InjuryActivity string (0)

Činnost při úrazu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InjuryOnWorkPlace boolean

Úraz na pracovišti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InjuryPlace string (0)

Místo úrazu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NumberOfInjured integer

Počet zraněných, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Relevance integer

Druh úrazu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (workinginjuryrow) relace

Řádky; kolekce BO Řádek pracovního úrazu, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

S_AcceptedInjuryPrevention string (0)

Přijatá preventivní opatření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_CausedByCrimminalOffense boolean

Úraz při spáchání trest.činu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_CausedByDrunkenessOrDrugs boolean

Úraz jako následek opilosti, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_CausedByElectricity boolean

Způsobeno zásahem el. proudu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_CausedByTussle boolean

Úraz zaviněný účastí ve rvačce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_CausedDeliberately boolean

Úraz vznikl úmyslně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_DateOfDeath string

Datum úmrtí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_HospitalizationDays integer

Počet dní hospitalizace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_InjuredAndWitnessProclamation string (0)

Vyjádření zraněného a svědků, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_InjuredBodyPartCode string (2)

Kód zraněné části těla, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_InjuryInvestigatedDetails string (0)

Detaily vyšetřování úrazu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_InjuryReasonDetails string (0)

Detaily vzniku úrazu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_InjuryTypeCode string (3)

Kód typu zranění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_InvestigatedByPolice boolean

Vyšetřován policií ČR, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_LocalWorkInspectorate string (50)

Oblastní inspektorát práce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SecurityAuthorityName string (50)

Jméno pracovníka BOZP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_ShiftBeginDateTime string

Počátek směny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_SolveAsContravention boolean

Řešen jako přestupek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_UnionRepresentativeName string (50)

Jméno zástupce odborů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Witness1Name string (50)

Jméno svědka 1, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Witness2Name string (50)

Jméno svědka 2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Witness3Name string (50)

Jméno svědka 3, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Witness4Name string (50)

Jméno svědka 4, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

S_Witness5Name string (50)

Jméno svědka 5, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

TypeOfInjury string (0)

Druh zranění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkPosition_ID string (workposition) relace

Pracovní zařazení; ID objektu Pracovní zařazení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkingRelation_ID string (workingrelation) relace

Pracovní poměr; ID objektu Pracovní poměr, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

BaseTypeAsText string (20)

Základní typ, pole je duplikováno při klonování objektu

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

Employee_ID string (employee) relace

Zaměstnanec; ID objektu Zaměstnanec, pole je duplikováno při klonování objektu

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

PERS_PersonalNumber string (40)

Os.číslo, pouze pro čtení

RelevanceAsText string (20)

Druh úrazu, pole je duplikováno při klonování objektu

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/workinginjuries?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/workinginjuries/{id}
Response
{
  "AdequateQualification": null,
  "BaseType": null,
  "BecauseOfBadPersonalProtection": null,
  "BecauseOfFaultOfWorkingPlace": null,
  "BecauseOfHumanFactor": null,
  "BecauseOfMalfunction": null,
  "BecauseOfOthersReason": null,
  "BecauseOfRulesViolation": null,
  "BecauseOfUnderestimating": null,
  "BeginOfShift": null,
  "CausedByCar": null,
  "CausedByChemicalAgents": null,
  "CausedByEngine": null,
  "CausedByFall": null,
  "CausedByFire": null,
  "CausedByMachine": null,
  "CausedByOtherReason": null,
  "CausedByPeopleOrAnimals": null,
  "CausedByStuff": null,
  "CausedByTool": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DateOfInjury$DATE": null,
  "DescriptionOfBrokenRules": null,
  "DescriptionOfConditions": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ID": null,
  "IndustryBranchCode": null,
  "InjuryActivity": null,
  "InjuryOnWorkPlace": null,
  "InjuryPlace": null,
  "NumberOfInjured": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "Relevance": null,
  "Rows": null,
  "S_AcceptedInjuryPrevention": null,
  "S_CausedByCrimminalOffense": null,
  "S_CausedByDrunkenessOrDrugs": null,
  "S_CausedByElectricity": null,
  "S_CausedByTussle": null,
  "S_CausedDeliberately": null,
  "S_DateOfDeath": null,
  "S_HospitalizationDays": null,
  "S_InjuredAndWitnessProclamation": null,
  "S_InjuredBodyPartCode": null,
  "S_InjuryInvestigatedDetails": null,
  "S_InjuryReasonDetails": null,
  "S_InjuryTypeCode": null,
  "S_InvestigatedByPolice": null,
  "S_LocalWorkInspectorate": null,
  "S_SecurityAuthorityName": null,
  "S_ShiftBeginDateTime": null,
  "S_SolveAsContravention": null,
  "S_UnionRepresentativeName": null,
  "S_Witness1Name": null,
  "S_Witness2Name": null,
  "S_Witness3Name": null,
  "S_Witness4Name": null,
  "S_Witness5Name": null,
  "TypeOfInjury": null,
  "WorkPosition_ID": null,
  "WorkingRelation_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "workinginjuries", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/workinginjuries/query
{"take": "1"}
Response
{
  "AdequateQualification": null,
  "BaseType": null,
  "BecauseOfBadPersonalProtection": null,
  "BecauseOfFaultOfWorkingPlace": null,
  "BecauseOfHumanFactor": null,
  "BecauseOfMalfunction": null,
  "BecauseOfOthersReason": null,
  "BecauseOfRulesViolation": null,
  "BecauseOfUnderestimating": null,
  "BeginOfShift": null,
  "CausedByCar": null,
  "CausedByChemicalAgents": null,
  "CausedByEngine": null,
  "CausedByFall": null,
  "CausedByFire": null,
  "CausedByMachine": null,
  "CausedByOtherReason": null,
  "CausedByPeopleOrAnimals": null,
  "CausedByStuff": null,
  "CausedByTool": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DateOfInjury$DATE": null,
  "DescriptionOfBrokenRules": null,
  "DescriptionOfConditions": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ID": null,
  "IndustryBranchCode": null,
  "InjuryActivity": null,
  "InjuryOnWorkPlace": null,
  "InjuryPlace": null,
  "NumberOfInjured": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "Relevance": null,
  "Rows": null,
  "S_AcceptedInjuryPrevention": null,
  "S_CausedByCrimminalOffense": null,
  "S_CausedByDrunkenessOrDrugs": null,
  "S_CausedByElectricity": null,
  "S_CausedByTussle": null,
  "S_CausedDeliberately": null,
  "S_DateOfDeath": null,
  "S_HospitalizationDays": null,
  "S_InjuredAndWitnessProclamation": null,
  "S_InjuredBodyPartCode": null,
  "S_InjuryInvestigatedDetails": null,
  "S_InjuryReasonDetails": null,
  "S_InjuryTypeCode": null,
  "S_InvestigatedByPolice": null,
  "S_LocalWorkInspectorate": null,
  "S_SecurityAuthorityName": null,
  "S_ShiftBeginDateTime": null,
  "S_SolveAsContravention": null,
  "S_UnionRepresentativeName": null,
  "S_Witness1Name": null,
  "S_Witness2Name": null,
  "S_Witness3Name": null,
  "S_Witness4Name": null,
  "S_Witness5Name": null,
  "TypeOfInjury": null,
  "WorkPosition_ID": null,
  "WorkingRelation_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/workinginjuries?select=id
Body
{
  "AdequateQualification": null,
  "BaseType": null,
  "BecauseOfBadPersonalProtection": null,
  "BecauseOfFaultOfWorkingPlace": null,
  "BecauseOfHumanFactor": null,
  "BecauseOfMalfunction": null,
  "BecauseOfOthersReason": null,
  "BecauseOfRulesViolation": null,
  "BecauseOfUnderestimating": null,
  "BeginOfShift": null,
  "CausedByCar": null,
  "CausedByChemicalAgents": null,
  "CausedByEngine": null,
  "CausedByFall": null,
  "CausedByFire": null,
  "CausedByMachine": null,
  "CausedByOtherReason": null,
  "CausedByPeopleOrAnimals": null,
  "CausedByStuff": null,
  "CausedByTool": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DateOfInjury$DATE": null,
  "DescriptionOfBrokenRules": null,
  "DescriptionOfConditions": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "IndustryBranchCode": null,
  "InjuryActivity": null,
  "InjuryOnWorkPlace": null,
  "InjuryPlace": null,
  "NumberOfInjured": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "Relevance": null,
  "Rows": null,
  "S_AcceptedInjuryPrevention": null,
  "S_CausedByCrimminalOffense": null,
  "S_CausedByDrunkenessOrDrugs": null,
  "S_CausedByElectricity": null,
  "S_CausedByTussle": null,
  "S_CausedDeliberately": null,
  "S_DateOfDeath": null,
  "S_HospitalizationDays": null,
  "S_InjuredAndWitnessProclamation": null,
  "S_InjuredBodyPartCode": null,
  "S_InjuryInvestigatedDetails": null,
  "S_InjuryReasonDetails": null,
  "S_InjuryTypeCode": null,
  "S_InvestigatedByPolice": null,
  "S_LocalWorkInspectorate": null,
  "S_SecurityAuthorityName": null,
  "S_ShiftBeginDateTime": null,
  "S_SolveAsContravention": null,
  "S_UnionRepresentativeName": null,
  "S_Witness1Name": null,
  "S_Witness2Name": null,
  "S_Witness3Name": null,
  "S_Witness4Name": null,
  "S_Witness5Name": null,
  "TypeOfInjury": null,
  "WorkPosition_ID": null,
  "WorkingRelation_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/workinginjuries/{id}?select=id
Body
{
  "AdequateQualification": null,
  "BaseType": null,
  "BecauseOfBadPersonalProtection": null,
  "BecauseOfFaultOfWorkingPlace": null,
  "BecauseOfHumanFactor": null,
  "BecauseOfMalfunction": null,
  "BecauseOfOthersReason": null,
  "BecauseOfRulesViolation": null,
  "BecauseOfUnderestimating": null,
  "BeginOfShift": null,
  "CausedByCar": null,
  "CausedByChemicalAgents": null,
  "CausedByEngine": null,
  "CausedByFall": null,
  "CausedByFire": null,
  "CausedByMachine": null,
  "CausedByOtherReason": null,
  "CausedByPeopleOrAnimals": null,
  "CausedByStuff": null,
  "CausedByTool": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DateOfInjury$DATE": null,
  "DescriptionOfBrokenRules": null,
  "DescriptionOfConditions": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "IndustryBranchCode": null,
  "InjuryActivity": null,
  "InjuryOnWorkPlace": null,
  "InjuryPlace": null,
  "NumberOfInjured": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "Relevance": null,
  "Rows": null,
  "S_AcceptedInjuryPrevention": null,
  "S_CausedByCrimminalOffense": null,
  "S_CausedByDrunkenessOrDrugs": null,
  "S_CausedByElectricity": null,
  "S_CausedByTussle": null,
  "S_CausedDeliberately": null,
  "S_DateOfDeath": null,
  "S_HospitalizationDays": null,
  "S_InjuredAndWitnessProclamation": null,
  "S_InjuredBodyPartCode": null,
  "S_InjuryInvestigatedDetails": null,
  "S_InjuryReasonDetails": null,
  "S_InjuryTypeCode": null,
  "S_InvestigatedByPolice": null,
  "S_LocalWorkInspectorate": null,
  "S_SecurityAuthorityName": null,
  "S_ShiftBeginDateTime": null,
  "S_SolveAsContravention": null,
  "S_UnionRepresentativeName": null,
  "S_Witness1Name": null,
  "S_Witness2Name": null,
  "S_Witness3Name": null,
  "S_Witness4Name": null,
  "S_Witness5Name": null,
  "TypeOfInjury": null,
  "WorkPosition_ID": null,
  "WorkingRelation_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/workinginjuries/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "workinginjuries",
        "object_data": {
          "AdequateQualification": null,
          "BaseType": null,
          "BecauseOfBadPersonalProtection": null,
          "BecauseOfFaultOfWorkingPlace": null,
          "BecauseOfHumanFactor": null,
          "BecauseOfMalfunction": null,
          "BecauseOfOthersReason": null,
          "BecauseOfRulesViolation": null,
          "BecauseOfUnderestimating": null,
          "BeginOfShift": null,
          "CausedByCar": null,
          "CausedByChemicalAgents": null,
          "CausedByEngine": null,
          "CausedByFall": null,
          "CausedByFire": null,
          "CausedByMachine": null,
          "CausedByOtherReason": null,
          "CausedByPeopleOrAnimals": null,
          "CausedByStuff": null,
          "CausedByTool": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DateOfInjury$DATE": null,
          "DescriptionOfBrokenRules": null,
          "DescriptionOfConditions": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "IndustryBranchCode": null,
          "InjuryActivity": null,
          "InjuryOnWorkPlace": null,
          "InjuryPlace": null,
          "NumberOfInjured": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "Relevance": null,
          "Rows": null,
          "S_AcceptedInjuryPrevention": null,
          "S_CausedByCrimminalOffense": null,
          "S_CausedByDrunkenessOrDrugs": null,
          "S_CausedByElectricity": null,
          "S_CausedByTussle": null,
          "S_CausedDeliberately": null,
          "S_DateOfDeath": null,
          "S_HospitalizationDays": null,
          "S_InjuredAndWitnessProclamation": null,
          "S_InjuredBodyPartCode": null,
          "S_InjuryInvestigatedDetails": null,
          "S_InjuryReasonDetails": null,
          "S_InjuryTypeCode": null,
          "S_InvestigatedByPolice": null,
          "S_LocalWorkInspectorate": null,
          "S_SecurityAuthorityName": null,
          "S_ShiftBeginDateTime": null,
          "S_SolveAsContravention": null,
          "S_UnionRepresentativeName": null,
          "S_Witness1Name": null,
          "S_Witness2Name": null,
          "S_Witness3Name": null,
          "S_Witness4Name": null,
          "S_Witness5Name": null,
          "TypeOfInjury": null,
          "WorkPosition_ID": null,
          "WorkingRelation_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "workinginjuries",
        "object_data": {
          "AdequateQualification": null,
          "BaseType": null,
          "BecauseOfBadPersonalProtection": null,
          "BecauseOfFaultOfWorkingPlace": null,
          "BecauseOfHumanFactor": null,
          "BecauseOfMalfunction": null,
          "BecauseOfOthersReason": null,
          "BecauseOfRulesViolation": null,
          "BecauseOfUnderestimating": null,
          "BeginOfShift": null,
          "CausedByCar": null,
          "CausedByChemicalAgents": null,
          "CausedByEngine": null,
          "CausedByFall": null,
          "CausedByFire": null,
          "CausedByMachine": null,
          "CausedByOtherReason": null,
          "CausedByPeopleOrAnimals": null,
          "CausedByStuff": null,
          "CausedByTool": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DateOfInjury$DATE": null,
          "DescriptionOfBrokenRules": null,
          "DescriptionOfConditions": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "IndustryBranchCode": null,
          "InjuryActivity": null,
          "InjuryOnWorkPlace": null,
          "InjuryPlace": null,
          "NumberOfInjured": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "Relevance": null,
          "Rows": null,
          "S_AcceptedInjuryPrevention": null,
          "S_CausedByCrimminalOffense": null,
          "S_CausedByDrunkenessOrDrugs": null,
          "S_CausedByElectricity": null,
          "S_CausedByTussle": null,
          "S_CausedDeliberately": null,
          "S_DateOfDeath": null,
          "S_HospitalizationDays": null,
          "S_InjuredAndWitnessProclamation": null,
          "S_InjuredBodyPartCode": null,
          "S_InjuryInvestigatedDetails": null,
          "S_InjuryReasonDetails": null,
          "S_InjuryTypeCode": null,
          "S_InvestigatedByPolice": null,
          "S_LocalWorkInspectorate": null,
          "S_SecurityAuthorityName": null,
          "S_ShiftBeginDateTime": null,
          "S_SolveAsContravention": null,
          "S_UnionRepresentativeName": null,
          "S_Witness1Name": null,
          "S_Witness2Name": null,
          "S_Witness3Name": null,
          "S_Witness4Name": null,
          "S_Witness5Name": null,
          "TypeOfInjury": null,
          "WorkPosition_ID": null,
          "WorkingRelation_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "workinginjuries",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AdequateQualification": null,
          "BaseType": null,
          "BecauseOfBadPersonalProtection": null,
          "BecauseOfFaultOfWorkingPlace": null,
          "BecauseOfHumanFactor": null,
          "BecauseOfMalfunction": null,
          "BecauseOfOthersReason": null,
          "BecauseOfRulesViolation": null,
          "BecauseOfUnderestimating": null,
          "BeginOfShift": null,
          "CausedByCar": null,
          "CausedByChemicalAgents": null,
          "CausedByEngine": null,
          "CausedByFall": null,
          "CausedByFire": null,
          "CausedByMachine": null,
          "CausedByOtherReason": null,
          "CausedByPeopleOrAnimals": null,
          "CausedByStuff": null,
          "CausedByTool": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DateOfInjury$DATE": null,
          "DescriptionOfBrokenRules": null,
          "DescriptionOfConditions": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "IndustryBranchCode": null,
          "InjuryActivity": null,
          "InjuryOnWorkPlace": null,
          "InjuryPlace": null,
          "NumberOfInjured": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "Relevance": null,
          "Rows": null,
          "S_AcceptedInjuryPrevention": null,
          "S_CausedByCrimminalOffense": null,
          "S_CausedByDrunkenessOrDrugs": null,
          "S_CausedByElectricity": null,
          "S_CausedByTussle": null,
          "S_CausedDeliberately": null,
          "S_DateOfDeath": null,
          "S_HospitalizationDays": null,
          "S_InjuredAndWitnessProclamation": null,
          "S_InjuredBodyPartCode": null,
          "S_InjuryInvestigatedDetails": null,
          "S_InjuryReasonDetails": null,
          "S_InjuryTypeCode": null,
          "S_InvestigatedByPolice": null,
          "S_LocalWorkInspectorate": null,
          "S_SecurityAuthorityName": null,
          "S_ShiftBeginDateTime": null,
          "S_SolveAsContravention": null,
          "S_UnionRepresentativeName": null,
          "S_Witness1Name": null,
          "S_Witness2Name": null,
          "S_Witness3Name": null,
          "S_Witness4Name": null,
          "S_Witness5Name": null,
          "TypeOfInjury": null,
          "WorkPosition_ID": null,
          "WorkingRelation_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "workinginjuries",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AdequateQualification": null,
          "BaseType": null,
          "BecauseOfBadPersonalProtection": null,
          "BecauseOfFaultOfWorkingPlace": null,
          "BecauseOfHumanFactor": null,
          "BecauseOfMalfunction": null,
          "BecauseOfOthersReason": null,
          "BecauseOfRulesViolation": null,
          "BecauseOfUnderestimating": null,
          "BeginOfShift": null,
          "CausedByCar": null,
          "CausedByChemicalAgents": null,
          "CausedByEngine": null,
          "CausedByFall": null,
          "CausedByFire": null,
          "CausedByMachine": null,
          "CausedByOtherReason": null,
          "CausedByPeopleOrAnimals": null,
          "CausedByStuff": null,
          "CausedByTool": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DateOfInjury$DATE": null,
          "DescriptionOfBrokenRules": null,
          "DescriptionOfConditions": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "IndustryBranchCode": null,
          "InjuryActivity": null,
          "InjuryOnWorkPlace": null,
          "InjuryPlace": null,
          "NumberOfInjured": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "Relevance": null,
          "Rows": null,
          "S_AcceptedInjuryPrevention": null,
          "S_CausedByCrimminalOffense": null,
          "S_CausedByDrunkenessOrDrugs": null,
          "S_CausedByElectricity": null,
          "S_CausedByTussle": null,
          "S_CausedDeliberately": null,
          "S_DateOfDeath": null,
          "S_HospitalizationDays": null,
          "S_InjuredAndWitnessProclamation": null,
          "S_InjuredBodyPartCode": null,
          "S_InjuryInvestigatedDetails": null,
          "S_InjuryReasonDetails": null,
          "S_InjuryTypeCode": null,
          "S_InvestigatedByPolice": null,
          "S_LocalWorkInspectorate": null,
          "S_SecurityAuthorityName": null,
          "S_ShiftBeginDateTime": null,
          "S_SolveAsContravention": null,
          "S_UnionRepresentativeName": null,
          "S_Witness1Name": null,
          "S_Witness2Name": null,
          "S_Witness3Name": null,
          "S_Witness4Name": null,
          "S_Witness5Name": null,
          "TypeOfInjury": null,
          "WorkPosition_ID": null,
          "WorkingRelation_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "workinginjuries",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "workinginjuries",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "workinginjuries",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "workinginjuries",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "workinginjuries",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}